2030-plan med ambitioner for eksporten

Regeringen har fremlagt sin 2030-plan, der indeholder en række initiativer, der skal styrke dansk erhvervsliv og dermed også understøtte eksporten.

Med ambitionen om at bevare og udvikle et stærkt dansk erhvervsliv, har regeringen i sin 2030-plan fremlagt en række initiativer, der skal understøtte de danske virksomheder. I planen, der har fået titlen ”Danmark rustet til fremtiden”, gør regeringen det klart, at et stærkt dansk erhvervsliv – og stærk dansk eksport og konkurrenceevne - er hele forudsætningen for at skabe velstand i Danmark.

2030-planen indeholder en række initiativer, der skal sikre, at det bliver lettere og mere attraktivt at drive både mindre og større virksomheder i Danmark, og som skal sikre, at danske virksomheder står stærkest muligt globalt.

Blandt de initiativer, som kan få størst betydning for dansk eksport er:

  • Regeringen vil præsentere en ny iværksætterstrategi, hvortil der prioriteres 1 milliard kroner årligt i 2030. Det skal blandt andet gøre det lettere at investere i iværksættervirksomheder, gøre det mere attraktivt at være iværksætter uanset køn og gøre det lettere at tiltrække kapital.

  • Verden ændrer sig, hvilket stiller nye krav. Regeringen vil derfor fremlægge en globaliseringsstrategi for erhvervslivet, der skal understøtte en fortsat god konkurrenceevne for danske virksomheder. Gennem konkrete initiativer skal strategien understøtte, at erhvervslivet fortsat er omstillingsparat og står stærkt globalt.

  • Regeringen vil både understøtte eksisterende og nye styrkepositioner. Det skal blandt andet ske gennem målrettet brug af vækstplaner og på et fundament af gode, generelle rammevilkår, herunder som led i en kommende globaliseringsstrategi. 

  • Det er en prioritet for regeringen, at dansk erhvervsliv har gode rammer for at levere på den stigende globale efterspørgsel efter teknologier til den grønne omstilling. Regeringen arbejder for at styrke rammerne for produktion af grønne teknologier i Danmark, og fremme danske interesser i udviklingen af EU’s grønne industripolitik. 

  • Regeringen vil nytænke og prioritere i erhvervsstøtten, så danske virksomheder understøttes bedst muligt og samfundet får mest værdi for pengene. 

  • Regeringen arbejder aktivt for at nedbringe mængden af byrder på erhvervslivet, og sikre et bedre samarbejde mellem offentlige myndigheder og erhvervslivet. Erhvervslivets EU- og regelforum vil spille en vigtig rolle heri. Regeringen vil fortsætte sin indsats for at mindske unødige byrder fra EU-lovgivning. 

  • Regeringen vil prioritere 100 millioner kroner årligt frem mod 2027 til en ny strategi for life science, der skal understøtte, at yderligere vækstpotentialer i life science-industrien og sundhedsvæsenet indfries. 

  • I juli vedtog International Maritime Organization en ambitiøs målsætning om klimaneutral global skibsfart i eller omkring 2050. Danmark vil i lyset af klimastrategien arbejde for at fastholde og udbygge sin styrkeposition som grønt foregangsland på det maritime område. 

Initiativerne ligger godt i tråd med, hvad vi i Danish Export mener, at der skal til for at styrke dansk eksport og konkurrenceevne.

Ser man på erhvervsstøtten, mener vi at det er afgørende med et system, der gør det let for virksomhederne at få hjælp og støtte uden at det koster uforholdsmæssigt mange ressourcer. Det samme gælder eksportstøtte, som vi ved er af stor betydning for de danske virksomheder, når de skal ud over landets grænser. Undersøgelser viser at rådgivning og mulighed for finansiel støtte giver et endnu større potentiale for at øge eksporten, især blandt SMV’erne og iværksætterne.

Desuden er det positivt, at man vil lette byrderne på virksomhederne. Vi oplever, at danske virksomheder er langt fremme på blandt andet den grønne omstilling, men rapporteringskrav trækker mange ressourcer.  Og når EU-lovgivning ikke implementeres ensartet og i samme tempo i EU-medlemsstaterne, kan det skævvride konkurrenceevnen. Derfor er det meget positivt, at regeringen som en del af 2030-planen også vil se på at gøre det så let som muligt for danske virksomheder at leve op til disse krav.